BBP banner

Business Blocks Pro


Rado biste na JEDNOSTAVAN način izdali račun?

Želite BRZ pregled računa i ostalih poslovih događaja?

Potreban Vam je CJELOVIT nadzor nad svojim poslovanjem?

BUSINESS BLOCKS PRO JE ZA VAS.

Business Blocks Pro (BBP) je poslovi program za upravljanje poslovanjem i poslovnim procesima. Jednostavnost i funkcionalonst omogućit će korištenje BBP sistema svim uposlenicima od menadžementa do nabavke.

Korištenjem BBP-a poslovnog sistema imat ćete poslovanje koje je automatizovano kao i centralizovano. Automatizacijom poslovnih procesa, bit ćete u mogućnosti da pratite sve procese od njihove postavke do konačne solucije, dok će Vam centarlizacija podataka omogućiti pristup svim podacima bilo gdje i bilo kada.

Jednostavnost i funkcionalnost omogućit će korištenje BBP sistema svim uposlenicima od menadžementa do nabavke. Business Blocks Pro će Vam omogućiti digitalizaciju poslovanja, potpunu kontrolu nad poslovim procesima i dokumentacijom.


Bogatstvo različitih funkcionalnosti omogućit će Vam da uspješno vodite svoju kompaniju i imate pristup svim informacijama bilo kada i bilo gdje.


Business Block Pro je program za kompanije koje ulažu u prilagodljive sisteme, sisteme koji su stabilni i bogati u funkcionalnostima. Business Blocks Pro će Vam omogućiti digitalizaciju poslovanja, potpunu kontrolu nad poslovnim procesima i dokumentacijom. Uz Business Blocks Pro imat ćete kompletan uvid u sve narudžbe, ponude, kupce, dobavljače, i poslovne procese.


BBP Modul Poslovni Procesi

Automatizovani modul Poslovni procesi je uvezan sa više modula omogućavajući Vam da kreirate novi poslovni proces i zadate ga kao radni zadatak zaposlenom ili grupi zaposlenih. Zaposleni su u mogućnosti da dodaju nove podatke o izvršenim zadacima, koji će se sačuvati u bazu podataka i time postaju vidljive menadžmentu koji je kreirao i zadao zadatak. Automatizovana interakcija između zaposlenog i menadžmenta stvara zabilješke između istih omogućavajući menadžmentu da u potpunosti prati izvršenje određenog zadatka.

Novi Proces

Sa kreiranjem novog procesa preko Modula Poslovni Procesi biće Vam omogućeno da izaberete partnera, navedete specifikaciju procesa i dodijelite zadatke članovima tima koji će raditi na procesu.

Pregled Zadataka Procesa

Jednom kada se kreira poslovni proces i oformi tim koji će raditi na zadatom procesu ovaj modul Vam omogućava kreiranje specifičnih zadataka koje treba izvršiti. Kroz proces kreiranja zadataka, zadaci će biti dodijeljeni članovima tima i kao takvi biti vidljivi njima. Po izvršenju zadatka članovi tima su u mogućnosti da promjene status zadatka, informišući time manadžement o daljem toku zadatka. Ista promjena će automatski biti vidljiva manadžmentu koji će moći dodijeliti novi zadatak članu tima koji je izvršio zadatak.

Pregled Procesa po Partneru

Imajući u vidu da se sa jednim partnerom može započeti više poslovnih procesa, BBP modul Poslovni Procesi Vam omogućava pretragu i pregled svih poslovnih procesa sa određenim partnerom. Filtriranjem procesa po datumu ili vremenskom periodu, manadžement može u bilo kom trenutku vidjeti procese koji su u toku i na osnovu dobijenih podataka planirati daljni rad.

Modul Poslovni procesi je veoma flexibilan model, tako da ukoliko ne postoji funkcionalnost koja je korisniku potrebna, može se nadograditi.

BBP Modul Partneri

BBP modul Partneri sprema sve podatke o Vašim poslovnim partnerima kako kupcima tako i dobavljačima u jednoj centralizovanoj bazi podataka. Pristupom istoj, bit ćete u mogućnosti da na brz i efikasan način kontaktirate Vašeg partnera.

Novi Partner

Odabirom opcije Novi partner korisniku će biti predstavljena nova stranica na kojoj će moći unijeti sve podatke o partneru. Podaci se sastoje od generalnih informacija kao i informacija koje su specifične za partnera. Svi podaci se pohranjuju u centralizovanoj bazi podataka što nam omogućava brz pronalazak svih informacija o partneru.

Pregled Partnera

Odabirom na opciju pregled partnera, korisnik će biti odveden na stranicu koja će mu omogućit pregled svih partnera. Na ovoj stranici korisnik može pregledati, modifikovati, kao i kontaktirati određenog partnera.

Adrese i Lokacije Partnera

Imajući u vidu da su informacije o partnerima veoma važne i da od njih zavisi da li će partner biti kontaktiran na vrijeme, BBP tim je posebnu pažnju posvetio načinu na koji se organizuju adrese kao i lokacije partnera. Razvojom modula Partneri, korisniku je omogućeno da sačuva adrese poslovnih jedinica ili ispostava partnera. Centralizovani sistem podataka omogućava korisniku da izabere željenog partnera, kao i željenu lokaciju. Sve funkcije modula Partneri su fleksibilne tako da se mogu izmjenit i prilogoditi korisniku. Isto tako ukoliko funkcija koju korisnik želi, a ne postoji u modulu Partneri, može se dodati i modifikovati.

BBP Modul Fakture

Fakture su nezaobilazni element u svakodnevnom poslovanju jedne firme, te je zbog toga imperativ da se iste mogu na brz i efikasan način kreirati. Kreiranu fakturu želite poslati svome klijentu ili sačuvati za knjigovodstvene potrebe, BBP modul Fakture će to uraditi za Vas. Osim faktura, putem BBP modula Fakture, omogućen je i unos ugovora i faktura po situacijama. BBP modul Fakture je u stanju pratiti vrste situacija sve do okončane situacije pri tome olakšavajući korisnicima fakturisanje i praćenje ostatka za naplatu po ugovoru ili situaciji. Sve fakture je moguće eksportvati u PDF ili Excel format, a također je omogućeno slanje istih putem email direktno iz sistema na zadane email adrese odabranog partnera.

Nova faktura

Jednostavnim klikom na link nova faktura, BBP module Fakture će Vam kreirati novu fakturu i unijeti sve podatke Vaše firme u odgovarajuća polja. Isto tako odabirom partnera, modul Fakture će automatski unijeti sve potrebne podatke o partneru u novu fakturu. Dodavanje proizvoda je pojednostavljeno tako da jednostavnim odabirom proizvoda iz lista proizvoda isti će biti dodan u fakturu sa mogućnošću dodavanja popusta.

Pregled Faktura

Stranica Pregled Faktura omogućava filtriranje i pretragu faktura na više načina, kao na primjer:

  • Na osnovu broja fakture, modul će Vam pronaći traženi račun i pokazati Vam ga na ekranu.
  • Odabirom partnera iz liste partnera, modul će Vam prikazati sve fakture za izabranog partnera. Daljim filtriranjem faktura po datumima, modul će Vam napraviti selekciju faktura po partnerima i izabranom datumu.
  • Odabirom raspona datuma, modul će Vam prikazati sve fakture koje su napisane u tom vremenskom rasponu.

Ugovori

Naša nova verzija BBP Modul Fakture, Vam omogućava brzo i efikasno kreiranje novih ugovora. Odabirom partnera iz liste, svi potrebni podaci o partneru će automatski biti ubačeni u novi ugovor. Ukoliko je ugovor povezan sa određenom ponudom, Odabirom ponude sve informacije iz ponude će postati sastavni dio ugovora. Sve funkcije modula Fakture su veoma fleksibilne, tako da su mogu izmjenit i prilogoditi korisniku. Isto tako ukoliko neka funkcija koju bi korisnik želio ne postoji u modulu Fakture može se dodati.

BBP Module Kalendar

Želite podsjetnik o svim predstojećim poslovnim događajima?

Želite zakazati sastanak članovima Vašeg tima?

Želite imati uvid i biti obavješteni o svim predstojećim servisnim obavezama?

Pregled Partnera

Odabirom na opciju pregled partnera, korisnik će biti odveden na stranicu koja će mu omogućit pregled svih partnera. Na ovoj stranici korisnik može pregledati, modifikovati, kao i kontaktirati određenog partnera.

Adrese i Lokacije Partnera

Imajući u vidu da su informacije o partnerima veoma važne i da od njih zavisi da li će partner biti kontaktiran na vrijeme, BBP tim je posebnu pažnju posvetio načinu na koji se organizuju adrese kao i lokacije partnera. Razvojom modula Partneri, korisniku je omogućeno da sačuva adrese poslovnih jedinica ili ispostava partnera. Centralizovani sistem podataka omogućava korisniku da izabere željenog partnera, kao i željenu lokaciju. Sve funkcije modula Partneri su fleksibilne tako da se mogu izmjenit i prilogoditi korisniku. Isto tako ukoliko funkcija koju korisnik želi, a ne postoji u modulu Partneri, može se dodati i modifikovati.

BBP Module Servisni Nalozi

Modul Servisni Nalozi je visoko automatizovan modul koji kompanijama koje se bave održavanjem i servisiranjem proizvoda i oprema omogućava da kako kreiraju tako da u podpunosti prate proces održavanja ili servisiranja. Sa kreiranjem novog Servisnog Naloga modul će automatski kreirati novi poslovni process gdje manadžement može izabrati zaposlene koje će raditi na servisiranju, izdati im zadatke koje trebaju uraditi, te pratiti status kreiranih zadataka.

Novi Servisni Nalog

Odabirom i klikom na link Novi Servisni Nalog, BBP modul Servisni Nalozi će Vam predstaviti multi-funkcionalnu stranicu putem koje ćete moći specifikovati sve informacije o traženom servisu. Korisnik će biti u mogućnosti da unese podatke kao što su: Datum prijave, lokacija servisiranja, opis naloga, prioritet, klasifikaciju, itd. Na istoj stranici korisnik će biti u mogućnosti da unese podatke o partneru, kao i proizvodu ili usluzi koji su predmet održavanje ili servisiranja. Sa završetkom unošenja osnovnih podataka svi podaci će biti pohranjeni u bazi podataka. Istovremeno, modul Servisni Nalozi će automatski kreirati Poslovni Proces za novokreirani servisni nalog.

Pregled Servisnih Naloga po Partneru

BBP Modul Servisni nalozi Vam omogućava pregled servisnih naloga koji su već filtrirani prema izabranom partneru. Naime, izborom partnera iz liste modul Servisni Nalozi će Vam predstaviti sve naloge koji su kreirani za izabranog partnera. Napredne filter opcije omogućavaju Vam lahko pronalaženje servisnih naloga po datumu, mjesecu ili godini, vrsti naloga, statusu naloga, itd.

Pregled svih Servisnih Naloga

Izborom linka Pregled Svih Naloga, BBP Module Servisni Nalozi će Vam predstaviti listu svih izdatih servisnih naloga. Ukoliko se traženi nalog ne može odmah locirati, BBP module Servisni Nalozi će Vam omogućiti filtriranje servisnih naloga po određenom datumu, mjesecu ili godini, tako da su izlistani samo nalozi koji su napravljeni u zadatom danu, mjesecu ili godini. BBP Module Servisni Nalozi je veoma fleksibilan modul tako da je moguća izmjena polja koja se unose, dodavanje novih polja, kao i dogradnja novih funkcionalnosti, a prema željama i potrebama klijenta.

BBP Warehouse Management System (WMS)

BBP Warehouse Management System (WMS) je softver koji omogućava organizaciju upravljanja administrativnih poslova unutar skladišta od momenta ulaza do momenta izlaza robe iz skladišta, kao i upravljanje skladišnim zalihama. WMS omogućava preglednost i upravljanje zalihama u bilo kom vremenu ili na bilo kom mjestu. Implementacija WMS pomaže organizaciji i smanjuje troškove radne snage, te nam daje tačne informacije o stanju zaliha, poboljšava fleksibilnost i brzinu reagovanja na iznenadne promjene unutar skladišta i njegovih zaliha, smanjuje greške prilikom preuzimanja robe sa polica i isporuke i na kraju poboljšava našu uslugu prema našim klijetima. Softverski sistem radi sa trenutnim i najsvježijim informacijama o aktivnostima kao što su narudžbe, pošiljke, ulaz i izlaz robe, kao i svako kretanje robe unutar skladišta. Povećanjem efikasnosti unutar skladišnog poslovanja smanjuje bespotrebne troškove što je samo jedan od razloga da implementirate WMS. BBP WMS sistem se sastoje od dvije aplikacije:

  • WMS Inventory
  • WMS Cloud

WMS Inventory

WMS Inventory je samostojeća aplikacija koja se instalira na lokalnim uređajima i koristi se za potpunu kontrolu prometa roba u skladištima. Putem WMS-Inventory aplikacije prati se kompletan tok proizvoda od njegovog ulaza u skladište do njegove krajnje destinacije. Organizacija skladišta je pojednostavljena tako što se svakoj lokaciji unutar skladišta dodjeljuje bar kod lokacije. Bar kod lokacije omogućuje brzo i efikasno pronalaženje željenog proizvoda u skladištu, kao i brzo pohranjivanje istog na željenu lokaciju unutar skladišta. Bar kod lokacije daje nam informacije o tačnoj lokaciji proizvoda, opisu lokacije kao i tačnu poziciju na polici/paleti. WMS Inventory aplikacija nije zavisna od vanjske internet konekcije. Ukoliko dođe do gubitka veze sa vanjskom mrežom, ova aplikacija će nastaviti rad u lokalnom mrežnom okruženju, osiguravajući da su svi novo unešeni podaci pohranjeni u lokalnu bazu podataka. Jednom, kad se ponovo uspostavi veza sa vanjskom mrežom, lokalna baza podataka će se sinkronizovati sa serverom.

WMS Cloud

WMS Cloud je web aplikacija koja putem internet mreže omogućava manadžementu potpun uvid u stanje roba na skladištima u bilo kom vremenu i na bilo kom mjestu. Svi podaci koji su pohranjani u bazu podataka putem lokalne WMS Inventory aplikacije će automatski biti sinhronizovani sa WMS Cloud bazom podataka i kao takvi biti dostupni WMS Cloud aplikaciji. Kroz WMS Cloud menadžment će biti u stanju da prati protok robe, doda novo skladište(a), dodijeli novi bar kod lokaciji, kao i da pretraži sve lokacije u potrazi za informacijama o određenom proizvodu. BBP Warehouse Management System koristi modernu Microsoft tehnologiju, koja nam omogućava da implementiramo aplikacije koje su sigurne za korištenje kako u online orkuženju tako i na lokalnim mrežama. Implementacijom autentikacijskog modula, WMS sistem omogućava dodjelu različitih korisničkih uloga sa različitim nivoima pristupa sistemu, tako da korisnici WMS sistema mogu imati pristup samo onim dijelovima sistema za koji imaju dozvolu. BBP Warehouse Management System je dio Business Blocks Pro softverskog paketa koji se dodatno može nadograditi funkcionalnostima poput modula za upravljanje poslovnim procesima, nabavku roba usluga, poređenje ponuda, servisnih naloga, evidenciju zaposlenih, itd. Kao takav, BBP paket je jedinstveno softversko rješenje na našim prostorima i omogućava Vam potpun pregled poslovnih procesa kompanije, radnih zadataka, protoka roba, radne snage i ostalih procesa u Vašoj kompaniji.

BBP Module Ponude

Automatizovani modul Ponude je direktno povezan sa modulom Partneri, omogućavajući Vam da na brz i efikasan način kreirate vlastitu ponudu i istu dostavite bilo kom partneru iz centralizovane baze partnera.

Nova Ponuda

Izborom linka Nova Ponuda, BBP Modul Ponude će automatski povući listu partnera sa kojim kompanija posluje. Nakon odabira partnera (ili kreiranja novog ukoliko se radi o novom poslovnim partneru) biće Vam prezentirana lista sa Vašim proizvodima ili uslugama koje želite ponuditi Vašem poslovnom partneru. Kreiranjem ponude, kreira se i poslovni proces kojim se prati tok dešavanja procesa sve do realizacije iste.

Pregled Ponuda

Sve ponude koje su kreirane kroz BBP Modul Ponude, mogu se sa lahkoćom pregledati kroz pod-modul Pregled Ponuda. Sa jednim klikom na Pregled Ponuda link, BBP Modul Ponude će Vam predstaviti listu ponuda koje su kreirane i gdje iste možete štampati, uređivati ili brisati. Na ovoj listi možete direktno izabrati željenu ponudu ili ukoliko imate više ponuda jednom partneru, možete filtrirati listu po željenom partneru. Nadalje, ukoliko dođe do prihvatanja Vaše ponude, istu možete jednim klikom pretvoriti u račun (fakturu).

BBP Modul Ponude Dobavljača

Modul Ponude dobavljača sprema informacije o svim ponudama koje Vam dobavljači dostave. Efikasnim korištenjem modula Ponude u mogućnosti ste da u jednoj tabeli poredite ponude i da na takav način izaberete najbolju za određeni proizvod ili uslugu.

Nova Ponuda Dobavljača

Sa kreiranjem nove ponude dobavljača, korisniku se omogućava da sa izborom dobavljača sa liste, unese sve podatke o dobavljaču, kao i da sačuva ponudu koju je dobavljač dostavio. U istom tom procesu, korisnik je u mogućnosti da sačuva datum ponude, kratak opis ponude, kao i da unese ključne riječi koje će biti korištene za pretraživanje ponude. Klikom na sačuvaj dugme, svi podaci o novoj ponudi će biti sačuvani u centralnoj bazi podataka.

Pregled Ponuda Dobavljača

Sve sačuvane ponude mogu se pregledati kroz pod modul Pregled Ponuda Dobavljača. Korisnik je u mogućnosti da pregleda sve ponude ili da filtrira samo one za koje je zainteresovan.

Poređenje Ponuda Dobavljača

Veoma često, manadžement je u nedoumici koju od pristiglih ponuda da odabere. Da bi se donijela takva odluka, pristupa se pregledu pristiglih ponuda što je veoma dugotrajno i neefikasno. Da bi unaprijedili kvalitet tog procesa i da bi ga ubrzali, BBP tim je implementirao Modul Poređenje ponuda gdje korisnik može izabrati više ponuda i na jednom ekranu ih porediti. Ovakva opcija poređenja omogućava brzi pregled ponuda, sa puno jasnijim pregledom ponuđenog. Sa korištenjem ovog modula manadžment je u stanju da u kratkom vremenu donese odluku koju ponudu da odabere i da tako bude ispred svoje konkurencije.

Zahtjev za Ponudu od Dobavljača

Modul Ponude Dobavljača omogućava korisniku slanje zahtjeva za ponudu prema odabranim partnerima. Na ovaj način možete u veoma kratkom roku poslati isti zahtjev prema više partnera i time uštedjeti na vremenu potrebnom za dobijanje odgovarajućih ponuda.


Da biste pogledali demo BBP aplikacije, kliknite ispod

BBP Demo